Інвентаризація-2015: перевіряємо дебіторську та кредиторську заборгованості

266
У бюджетній установі за наказом керівника перед складанням річної звітності провели інвентаризацію. Утім, під час ревізії фінансово-господарської діяльності установи фінінспектори виявили, що інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей проведена неналежно. З’ясуємо основні правила, яких має дотримати установа під час інвентаризації, аби не допустити порушень законодавства.

Порядок проведення установою інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей урегульовує пункт 7 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення про інвентаризацію).

Як установлює підпункт 7.1 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію, інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей полягає у звірці документів і записів у реєстрах обліку і  перевірці обгрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках.

Отже, для того щоб провести інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей, створена в установі інвентаризаційна комісія має:

 • звірити дані первинних документів та записів у регістрах обліку;
 • перевірити обгрунтованість сум, відображених на відповідних суб­рахунках.

Періодичність проведення інвентаризації розрахунків

Пункт 10 розділу І Положення про інвентаризацію зобов’язує установи перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей в період трьох місяців до дати балансу.

Утім, керівник установи має право визначати об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації (п. 4 розд. І Положення про інвентаризацію). Тож за наявності великої кількості контрагентів та значного обсягу господарських операцій за рішенням керівника установи інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей можна проводити частіше. Головне — передбачити таку можливість у розпорядчому документі про облікову політику установи.

Об’єкти та завдання перевірки

Дебіторську та кредиторську заборгованості перевіряють щодо дотримання строку позовної давності, обгрунтованості сум, які обліковуються на рахунках обліку розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками, підрядниками, одержаних і виданих векселів, одержаних позикових коштів, наданих кредитів (позик), з підзвітними особами, депонентами, іншими дебіторами та кредиторами.

Відповідно до підпункту 7.4 розділу ІІІ Положення № 879 шляхом документальної перевірки установлюють:

 • правильність розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими установами, а також зі структурними підрозділами установи, виділеними на окремі баланси;
 • заборгованість підзвітних осіб, а також правильність і обгрунтованість сум заборгованості за нестачами та крадіжками. Інвентаризація заборгованості за нестачами і втратами від псування цінностей полягає у перевірці причин, через які затримується розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі та віднесення її на винних осіб або списання у встановленому порядку;
 • правильність і обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованостей, у т. ч. суми кредиторської і депонентської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув;
 • реальність заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам (безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, визначеними законодавством, а також із безготівкових розрахунків за цими виплатами.

Варто зазначити, що після проведення інвентаризації на відповідних субрахунках, де відображені розрахунки з дебіторами, мають залишатись тільки узгоджені суми, тобто суми, підтверджені контрагентами документально.

Звіряння документів і записів

Установи-кредитори під час проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей мають передати усім дебіторам виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості (пп. 7.2 Положення про інвентаризацію). Установи-дебітори мають підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

Наразі форма, за якою слід оформляти виписки з аналітичних рахунків, нормативними актами не затверджена. Тож установа, керуючись частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, може її розробити самостійно та, знову ж таки, затвердити розпорядчим документом про облікову політику.

Якщо ж установа-дебітор не підтвердить заборгованості, сторони мають обгрунтувати та врегулювати виявлені розбіжності на підставі наявних первинних документів, а облікові дані привести у відповідність зі своїми реальними зобов’язаннями.

В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишилися нез’ясованими, відповідно до абзацу другого підпункту  7.2 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію розрахунки з дебіторами і кредиторами кожна сторона відображає в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.

Відображення результатів

Для відображення результатів інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей Мінфін своїм наказом від 17.06.2015 № 572 затвердив форми:

 • акта інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • акта інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;
 • акта інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яку планують до списання.

Розрахунки з дебіторської та кредиторської заборгованостей

В акті інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (далі — Акт) зазначають найменування проінвентаризованих субрахунків і суми виявлених неузгоджених дебіторської та кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів, у т. ч. кредиторської і дебіторської заборгованостей, за якими минув строк позовної давності.

Інвентаризаційна комісія складає Акт на підставі отриманих від контрагентів документів, що підтверджують реальність заборгованості, та виявлених за документами залишків сум, які відображають на відповідних субрахунках.

До Акта додають:

 • довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув (далі — довідка);
 • лист до установи вищого рівня з приводу виділення коштів для погашення такої заборгованості.

Довідку складає та підписує бухгалтер, який веде розрахунки з дебіторами та кредиторами.

Перед тим, як передати Акт до бухгалтерської служби, його мають підписати усі члени комісії.

Розрахунки щодо відшкодування матеріальних збитків

Якщо під час інвентаризації в установі виявлена заборгованість з відшкодування матеріальних збитків, її результати відображають в акті інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків.

Розрахунки з відшкодування завданих матеріальних збитків ведуть на субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків». Оскільки саме на цьому субрахунку обліковують суми недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на рахунок винних осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

Аналітичний облік розрахунків з відшкодування завданих збитків відповідно до пункту 3.4 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 № 372 (далі — Порядок № 372), ведуть за кожною винною особою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, дати виникнення нестачі та її суми.

Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув і яку планують до списання

Пункт 4.2 Порядку № 372 зобов’язує інвентаризаційну комісію під час проведення інвентаризації розрахунків визначати також кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув і яку планують до списання. Щодо такої кредиторської заборгованості складають акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яку планують до списання.

Цей акт затверджує керівник бюджетної установи, і надалі його передають за відомчою підпорядкованістю установі вищого рівня.

Установа вищого рівня відповідно до пункту 4.4 Порядку № 372 розглядає поданий акт і за потреби видає розпорядчий документ про списання з обліку підвідомчої установи кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ).

Відповідальність за порушення

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності установи фінінспектори обов’язково закцентують свою увагу на результатах інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей. І за потреби, керуючись пунктом 12 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII. А щоб з’ясувати реальність та повноту відображення в обліку установи розрахунків, —проведуть зустрічні звірки в тих установах, підприємствах та організаціях, від яких були отримані товари (послуги).

Такі зустрічні звірки мають забезпечити документальне та фактичне підтвердження (або непідтвердження) виду, обсягу і якості операцій та розрахунків.

І якщо за результатами зустрічних звірок буде встановлено заниження або завищення в обліку установи сум дебіторської та кредиторської заборгованостей, його трактуватимуть як порушення встановлених вимог щодо ведення бухобліку та складання звітності про виконання бюджетів (п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України; БК).

Зауважимо: за порушення бюджетного законодавства до установи застосовують заходи впливу, передбачені статтею 117 БК. До того ж за такі порушення відповідальність нестиме не лише бюджетна установа, а й її посадові особи. Адже відповідно до частини першої статті 121 БК посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.

Окрім цього, фінінспектори в актах ревізії непроведення установою інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами трактують як порушення вимог пункту 10 розділу І Положення про інвентаризацію.

Тут варто згадати, що проведення інвентаризації забезпечує посадова особа, яка здійснює керівництво установою та створює необхідні умови для її проведення (п. 4 розд. І Положення про інвентаризацію). Отже, відповідно до статті 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення законодавства з фінансових питань, а саме несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, фінінспектори мають право за протоколом про адміністративне правопорушення накласти штраф на керівника установи у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-255 грн.).Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналу «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2016. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

0 44 586 56 06
0 800 212 012 (callback)


 • Ми в соцмережах