Як скласти бюджетний запит з урахуванням змін-2015

82
Головні розпорядники бюджетних коштів наразі поринули у складання бюджетних запитів. Утім, днями набрали чинності зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів. Та й вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм теж оновлені. Як за таких умов правильно скласти бюджетний запит?

Статтею 35 Бюджетного кодексу України (БК) установлено, що головні розпорядники бюджетних коштів (далі — головні розпорядники) забезпечують складання бюджетних запитів згідно з Інструкцією з підготовки бюджетних запитів, затвердженою наказом Мінфіну від 06.06.2012 № 687 (далі — Інструкція № 687). Інструкція № 687 визначає порядок складання та форми бюджетних запитів (форма 20__-1, форма 20__-2, форма 20__-3).

Цьогоріч головні розпорядники мають складати бюджетні запити по-новому, адже з 24.07.2015 через набрання чинності наказами Мінфіну:

 • «Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів» від 15.06.2015 № 554 — оновлені порядок складання бюджетних запитів та форма бюджетного запиту (загального);
 • «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536» від 15.06.2015 № 553 — введена нова редакція Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 (далі — Вимоги до показників).

Аби головні розпорядники мали змогу врахувати запроваджені нововведення під час складання бюджетних запитів чи їх уточнення, зупинимося на них детальніше.

Термін подання

Як і раніше, Мінфін загальними сумами за роками доводить до головного розпорядника бюджетних коштів (далі — головний розпорядник) граничний обсяг та індикативні прогнозні показники. А надалі — розподіляє їх за бюджетними програмами на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням:

 • пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку;
 • планів своєї діяльності (раніше — стратегічних цілей, визначених планами його діяльності).

Своєчасність, достовірність та зміст бюджетних запитів відповідно до пункту 1.14 Інструкції № 687 забезпечує головний розпорядник. А також він уточнює бюджетні запити з урахуванням прийнятих Урядом рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання його до Парламенту та в триденний строк подає їх до Мінфіну.

Зауважимо: раніше терміну подання до Мінфіну уточненого бюджетного запиту не було встановлено. Наразі ж за його порушення до головного розпорядника можуть застосувати заходи впливу відповідно до статті 117 БК.

Дотримання принципів

При розподілі за бюджетними програмами граничного обсягу та індикативних прогнозних показників, розрахунку обсягів видатків і надання кредитів головний розпорядник має дотримуватися принципів, на яких грунтується бюджетна система (а саме ефективності та результативності, справедливості і неупередженості). А також принципів:

 • пріоритетності — спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою з урахуванням цілей і завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;
 • жорсткої економії бюджетних коштів — вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів із одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
 • обгрунтованості витрат «від першої гривні» — детальні розрахунки в межах КЕКВ або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах. До кількісних факторів належать, зокрема: штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг); до вартісних — індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду за ЄТС.

Як і раніше, окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, головним розпорядникам щороку доводить Мінфін, а решту  — головний розпорядник визначає самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджує відповідними обгрунтуваннями та розрахунками.

Інвестиційні проекти

Відтепер до бюджетних запитів головний розпорядник включає показники лише:

 • за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів;
 • на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

Інвестиційні проекти мають бути схвалені (відібрані) у встановленому законодавством порядку.

Під час розрахунку обсягу довгострокових зобов’язань за енергосервісом головний розпорядник має враховувати, зокрема, положення частини чотирнадцятої статті 23 БК (внесеної 09.05.2015 до БК Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 328-VIII).

Бюджетний запит

Бюджетний запит на 20__-20__ роки загальний (форма 20__-1; далі — Форма 1) зазнав незначних змін.

У пункті 3 Форми 1 показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету зазначатимуть у розрізі стратегічних цілей (раніше — у розрізі завдань). Що саме слід розуміти під поняттям «стратегічна ціль», яким замінено поняття «завдання»?

Стратегічні цілі визначає головний розпорядник для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Стратегічні цілі (так само, як і завдання) мають відповідати таким критеріям:

 • зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;
 • оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

До того ж головний розпорядник кожної галузі (сфери діяльності), як правило, не повинен мати більше трьох стратегічних цілей.

При визначенні показників результату головні розпорядники можуть використовувати практичний досвід інших країн щодо визначення показників, які характеризують результати реалізації державної політики у відповідних галузях (сферах діяльності). Це дасть змогу їх порівнювати з показниками міжнародних рейтингів.

Окрім того, у пункті 4 Форми 1 граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди розподілятимуть за:

 • бюджетними програмами (як і раніше);
 • стратегічною ціллю — у графі 10 слід зазначити номер стратегічної цілі, вказаної у пункті 3 Форми 1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми

У пункті 7 Бюджетного запиту на 20__-20__ роки індивідуального (форма 20__-2) наводять результативні показники бюджетної програми (далі — результативні показники) за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники визначають із дотриманням оновлених Вимог до показників. При цьому не враховують визначений Мінфіном примірний перелік результативних показників.

Як установлює абзац 4 пункту 4.8 Інструкції № 687, для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов:

 • незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів;
 • узгодженості з стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі 1.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Зауважимо: головний розпорядник забезпечує достовірність результативних показників та точність їх розрахунку.

Критерії, яким відповідають показники

Результативні показники мають відповідати таким критеріям, як:

 • реалістичність. Тобто їх визначають з урахуванням показників поточного стану та існуючих потреб економіки і суспільства, показників, визначених прогнозними документами щодо економічного та соціального розвитку, з одного боку, і можливостями ресурсної частини державного бюджету, з іншого;
 • актуальність. Тобто їх узгоджують із програмними та стратегічними документами, стратегічними цілями головних розпорядників, показниками результату їх діяльності в середньостроковому періоді; вони характеризують найважливіші аспекти очікуваного результату;
 • суспільна значимість. Тобто вони висвітлюють ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника, дають можливість оцінити вплив на економічний та соціальний розвиток, ефективність надання державних послуг.

Оприлюднення

Головний розпорядник зобов’язаний оприлюднити результативні показники бюджетних програм у складі бюджетних запитів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів та на власних веб-сайтах.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналу «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2016. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

0 44 586 56 06
0 800 212 012 (callback)


 • Ми в соцмережах